Næringsklyngen NCE Heidner Biocluster 

NCE Heidner Biocluster er Norges næringsklynge for grønn bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon. Klyngen består av 50 medlemmer med ca. 15.000 ansatte og 66 milliarder kroner i omsetning. Medlemsbedriftene jobber med forskning, innovasjon og kommersialisering innen avl, bioteknologi, fôrutvikling og restråstoff.  

NCE Heidner Biocluster er vokst ut av samarbeidet og innovasjonen i miljøet rundt bedriftene på Hamar med særlig avlsbedriftene som tidlige pådrivere. Bioøkonomien står for flertallet av arbeidsplassene på Innlandet, og de nasjonale samvirkene har alle store avdelinger fordelt i regionen og har naturlig inngått i klyngen etter hvert. Klyngen har deltakere fra ledende akademiske miljøer innen bioøkonomi og sentrale interesseorganisasjoner for norsk landbruk. Medlemmene har lang tradisjon for felles FoU-prosjekter som har ført til stiftelse og opptakelse av flere gründermedlemmer.

Hovedmål for klyngeprosjektet er å styrke bedriftenes konkurransekraft i et internasjonalt marked og å være et utstillingsvindu for bærekraftige løsninger knyttet til matproduksjon. Hovedmålene skal oppnås gjennom verdiskapende samarbeid innen klyngens fem strategiske fokusområder som er:

Klyngen ledes av en styringsgruppe, bestående av representanter fra medlemmene, valgt på klyngens årsmøte. Styringsgruppen utdelegerer den daglige driften av klyngearbeidet til klyngeadministrasjonen, som drives av Klosser Innovasjon.

Klyngeadministrasjonen har kompetanse på prosjektledelse, bærekraft, kompetanseheving, virkemidler, EU-rådgiving, forretningsutvikling, relasjonsbygging og kommunikasjon. Klyngeadministrasjonen avvikler møter og workshops, bistår med prosjektsøknader og kommuniserer om medlemmenes bidrag til klyngearbeidet. Klyngeadministrasjonen kan også bidra med kompetanse på for eksempel enkeltprosjekter eller strategiutvikling.

I november 2018 ble klyngen gjennom det nasjonale klyngeprogrammet tildelt den høyt anerkjente statusen Norwegian Centres of Expertise (NCE).

Klyngens hovedmål nås gjennom verdiskapende samarbeid innen fem fokusområder:

Internasjonal kommersialisering – Utviklet i Norge for et globalt marked. 
Fokusområdet handler om å styrke kompetansen på internasjonal kommersialisering i klyngen, identifisere nye markedsmuligheter og global merkevarebygging. Medlemmene skal utnytte sine unike konkurransefortrinn til å skape ny forretning nasjonalt og internasjonalt.

Digitalisering – I front på teknologiutviklingen. 
Fokusområdet handler om å utnytte potensialet ved å kombinere nye teknologier med den teknologi og kompetanse klyngen allerede innehar. Medlemmene har internasjonalt konkurransedyktige produkter og tjenester innenfor områdene avl og genetikk, fôringredienser og sunn, trygg mat.  Innovasjonsprosjekter skal styrke konkurranseevnen gjennom utnyttelse av ny, muliggjørende teknologi og utvikling av nye produkter og tjenester.

Sirkulærøkonomi og bærekraft – Bærekraft er konkurransekraft. 
Bærekraft er en grunnpilar og et konkurransefortrinn for alle partnerne i NCE Heidner Biocluster. Fokusområdet handler om kompetanseheving på forretningmodeller og markedsmuligheter ved bærekraftig teknologi. Medlemmene skal styrke sitt arbeid med bærekraft for å bidra til den grønne omstillingen og utnytte unike fortrinn i norske produksjonsforhold for trygg og sikker matproduksjon.

Nye forretningsmodeller – NCE Heidner Bioclusters økosystem for innovasjon. 
Fokusområdet er rettet mot å akselerere innovasjonstakten i klyngen, med spesielt fokus på radikale innovasjoner. Vi vil styrke samarbeidet med andre sektorer, benytte innovasjonsmetodikk, og bidra til finansiering av prosjekter fra det norske virkemiddelapparatet og EU-midler.

Bioteknologi – Et nav i en fremtidsrettet bioøkonomi.
Fokusområdet handler om å bruke potensialet i biologien til grønn omstilling og øke konkurransekraften til norske bedrifter i bioøkonomien. I NCE Heidner Biocluster samarbeider bedriftene om teknologi- og kompetansebygging innen bioteknologi. Klynga jobber også for å bedre økonomiske og politiske rammevilkår for forskning og innovasjon innen bioteknologi for medlemsbedriftene.

Det er etablert temagrupper innen bærekraftdigitaliseringbioteknologiVR/AR og kommersialisering. Temagruppene ledes av bedrifter i klyngen. 

Et av NCE Heidner Bioclusters viktigste verktøy er de ulike temagruppene som vi fokuserer vår innsats innenfor.
Disse temagruppene er definert og utviklet sammen med medlemmene.

Som medlem i klyngen kan du melde deg på de gruppene du ønsker å delta i. Deltagelse i gruppene er helt uforpliktende, og du bestemmer selv hvilke aktiviteter du ønsker å delta på. Ønsker ytterligere informasjon om noen av temagruppene, vennligst ta kontakt med kontaktpersonen i klyngeadministrasjonen.

Bærekraft

Ledes av: Felleskjøpet Agri
Bærekraft er allerede en grunnpilar i virksomhetene og et viktig konkurransefortrinn for klyngens medlemmer.

Gjennom samarbeidet i temagruppe for bærekraftig business skal virksomhetene i enda større grad sikre verdiskaping på en tredelt bunnlinje: sosialt, miljømessig og økonomisk.
Dette innebærer arbeid både for å redusere virksomhetenes fotavtrykk, men ikke minst fokus på å  identifisere og utnytte innovasjonspotensialet som ligger i økt etterspørsel etter mer bærekraftige løsninger.

Deltakere i temagruppe for bærekraftig business ønsker å bidra til at FNs bærekraftsmål nås, og mener at samarbeid er en viktig forutsetning for å lykkes med dette. Kontaktperson i klyngeadministrasjonen er Brit Rønning Johansen

Ny teknologi (tre undergrupper)

NCE Heidner Biocluster har etablert seg som nasjonalt ledende, og medlemmene har internasjonalt konkurransedyktige produkter og tjenester innen bærekraftig matproduksjon. Fokusområdet handler om å utnytte potensialet ved å kombinere nye teknologier med den teknologi og kompetanse klyngen allerede innehar. Tre områder peker seg ut som spesielt viktige satsningsområder, og har fått hver sin gruppe.

1. Bioteknologi

Ledes av: Geno
Denne temagruppen er for utvikling og innovasjon rundt genteknologi. Ny metodikk, bruksområder eller nye koblinger skal opprettholde og videreutvikle konkurransefortrinnet som finnes på dette området i klyngen. Her vil temaene være blant annet genomic selection, CRISPR, biologi, lagring og sikring av fremgang, og nye måter å anvende genetiske data. Kontaktperson i klyngeadministrasjonen er Karina Hauge Johansen

2. Digitalisering/big data

Ledes av: Norsvin
Det finnes enorme muligheter rundt digitalisering og behandling av big data. Her kan opplysninger knyttes og analyseres på måter som ikke er blitt gjort før, og en kan få verdifulle koblinger rundt alt fra gjødsling, vanning, kvalitet på avling, fôrutnytting, dyredata,- alt som gjør at man kan drive et effektivt presisjonslandbruk. Her ligger muligheter for nye brukervennlige digitale løsninger på alle nivå. Maskinlæring er også et aktuelt tema, og store sammenkoblede skyløsninger.

I temagruppen er det blant annet arrangert et lederkurs med fokus på digitalisering og endringer og kurs som omhandler digital robusthet. Fremover vil det bli tilbudt både en fasilitert innovasjonsprosess hvor medlemmene oppfordres til å bringe inn sine digitaliseringsprosjekter, samt webinar/kurs om temaet informasjonssikkerhet. Kontaktperson i klyngeadministrasjonen er Katarina Nordtun Ruud

3. VR/AR

Ledes av: Graminor
VR/AR-teknologi tilbyr helt nye måter å vise ting på. Alt fra innredning, maskiner, bygninger, dronebilder og virtuelle reiser og rom som gir en virkelighetstro opplevelse av omgivelsene. Dette kan blant annet brukes til å vise frem både produkter og systemer som skal tilpasses kunden og har stort potensiale i mange sektorer. Kontaktperson i klyngeadministrasjonen er Karina Hauge Johansen

Internasjonal kommersialisering

Ledes foreløpig av administrasjonen.
NCE Heidner Bioclusters medlemsbedrifter har gjennom tiår utviklet teknologi og metodikk for produksjon av sunn og trygg mat. Nå handler det om å øke avkastningen på de investeringene som er gjort, og mye av potensialet ligger i eksportmarkedet. Fokusområdet handler om å styrke kompetansen på kommersialisering; nasjonalt og internasjonalt, identifisere nye markedsmuligheter og global merkevarebygging. Gjennom dette fokusområdet skal vi nå hovedmålet om eksport og legge grunnlaget for å bli et globalt utstillingsvindu.

Professionals programmet (les mer om programmet her) er et eksempel på gjennomførte og planlagte aktiviteter i denne gruppen. Programmet ble gjennomført i 2019, og ny runde startet opp høsten 2020.

Det vil bli tilbudt relevante kurs og webinarer eller seminarer fremover basert på ønsker fra gruppens medlemmer og aktuelle tilbud. For internasjonalt marked vil man samarbeide tett med Innovasjon Norge og benytte seg av de kurs og programmer som tilbys fra deres apparat.
Kontaktperson i klyngeadministrasjonen er Katarina Nordtun Ruud

Klyngen er unik i Norge og representerer hele verdikjeden for bærekraftig matproduksjon.  

Medlemmenes kjernekompetanse er innenfor følgende teknologiområder:  

  • Genetikk og bioteknologi (relatert til dyr- og planteavl) 
  • Bærekraftig fôr (ingredienser, for eksempel proteiner)  
  • Bioraffinering (utnyttelse av biologiske restressurser)  

Årsrapportene inneholder introduksjon til klyngen og våre hovedtall, leders beretning, samt årets viktigste aktiviteter og resultater.

Årsrapport og årsregnskap 2020.
Årsrapport 2021.

Administrasjon

Kristiane Haug Berg
Kristiane Haug Berg
daglig leder

kristiane()klosser.no
+ 47 906 80 414

Brit Rønning Johansen
Brit Rønning Johansen
prosjektleder, innovasjon og bærekraft

brit()klosser.no
+ 47 976 31 870

Linn Dybdahl
Linn Dybdahl
EU-rådgiver, prosjektleder

linn()klosser.no
+ 47 906 25 908

Linda-Theres Trondsen
Linda-Theres Trondsen
kommunikasjonsansvarlig

linda-theres()klosser.no
+47 959 61 105

Sigrid Bratlie
Sigrid Bratlie
prosjektleder

sigrid()klosser.no
+47 986 84 657

Elise Sæle Dahle
Elise Sæle Dahle
prosjektutvikler land møter hav

elise()klosser.no
+47 982 51 376

Anja Løkken Stokke
Anja Løkken Stokke
Prosjektleder digitalisering

anja()klosser.no
+ 47 476 23 020

Styringsgruppen

Kristin Malonæs
Kristin Malonæs

Geno SA
Styreleder

Olav Eik-Nes
Olav Eik-Nes

Norsvin SA

Eli Sætersmoen
Eli Sætersmoen

Cryogenetics AS

Karin Røhne
Karin Røhne

Nortura SA

Kristin Børresen
Kristin Børresen

Graminor AS

Kari Kolstad
Kari Kolstad

NMBU

Maria Hörnell Willebrand
Maria Hörnell Willebrand

Høgskolen i Innlandet

Trond Lund
Trond Lund

N2 Applied

Bjørn Petter Skjeltorp
Bjørn Petter Skjeltorp

Felleskjøpet Agri

Frank Larsen
Frank Larsen

Klosser Innovasjon AS

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS