Næringsklyngen NCE Heidner Biocluster 

NCE Heidner Biocluster er Norges næringsklynge for grønn bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon. Klyngen består av 50 medlemmer med ca. 15.000 ansatte og 66 milliarder kroner i omsetning. Medlemsbedriftene jobber med forskning, innovasjon og kommersialisering innen avl, bioteknologi, fôrutvikling og restråstoff.  

NCE Heidner Biocluster er vokst ut av samarbeidet og innovasjonen i miljøet rundt bedriftene på Hamar med særlig avlsbedriftene som tidlige pådrivere. Bioøkonomien står for flertallet av arbeidsplassene på Innlandet, og de nasjonale samvirkene har alle store avdelinger fordelt i regionen og har naturlig inngått i klyngen etter hvert. Klyngen har deltakere fra ledende akademiske miljøer innen bioøkonomi og sentrale interesseorganisasjoner for norsk landbruk. Medlemmene har lang tradisjon for felles FoU-prosjekter som har ført til stiftelse og opptakelse av flere gründermedlemmer.

Hovedmål for klyngeprosjektet er å styrke bedriftenes konkurransekraft i et internasjonalt marked og å være et utstillingsvindu for bærekraftige løsninger knyttet til matproduksjon. Hovedmålene skal oppnås gjennom verdiskapende samarbeid innen klyngens fem strategiske fokusområder som er:

Klyngen ledes av en styringsgruppe, bestående av representanter fra medlemmene, valgt på klyngens årsmøte. Styringsgruppen utdelegerer den daglige driften av klyngearbeidet til klyngeadministrasjonen, som drives av Klosser Innovasjon.

Klyngeadministrasjonen har kompetanse på prosjektledelse, bærekraft, kompetanseheving, virkemidler, EU-rådgiving, forretningsutvikling, relasjonsbygging og kommunikasjon. Klyngeadministrasjonen avvikler møter og workshops, bistår med prosjektsøknader og kommuniserer om medlemmenes bidrag til klyngearbeidet. Klyngeadministrasjonen kan også bidra med kompetanse på for eksempel enkeltprosjekter eller strategiutvikling.

I november 2018 ble klyngen gjennom det nasjonale klyngeprogrammet tildelt den høyt anerkjente statusen Norwegian Centres of Expertise (NCE).

Klyngens hovedmål nås gjennom verdiskapende samarbeid innen fem fokusområder:

Internasjonal kommersialisering – Utviklet i Norge for et globalt marked. 
Fokusområdet handler om å styrke kompetansen på internasjonal kommersialisering i klyngen, identifisere nye markedsmuligheter og global merkevarebygging. Medlemmene skal utnytte sine unike konkurransefortrinn til å skape ny forretning nasjonalt og internasjonalt.

Digitalisering – I front på teknologiutviklingen. 
Fokusområdet handler om å utnytte potensialet ved å kombinere nye teknologier med den teknologi og kompetanse klyngen allerede innehar. Medlemmene har internasjonalt konkurransedyktige produkter og tjenester innenfor områdene avl og genetikk, fôringredienser og sunn, trygg mat.  Innovasjonsprosjekter skal styrke konkurranseevnen gjennom utnyttelse av ny, muliggjørende teknologi og utvikling av nye produkter og tjenester.

Sirkulærøkonomi og bærekraft – Bærekraft er konkurransekraft. 
Bærekraft er en grunnpilar og et konkurransefortrinn for alle partnerne i NCE Heidner Biocluster. Fokusområdet handler om kompetanseheving på forretningmodeller og markedsmuligheter ved bærekraftig teknologi. Medlemmene skal styrke sitt arbeid med bærekraft for å bidra til den grønne omstillingen og utnytte unike fortrinn i norske produksjonsforhold for trygg og sikker matproduksjon.

Nye forretningsmodeller – NCE Heidner Bioclusters økosystem for innovasjon. 
Fokusområdet er rettet mot å akselerere innovasjonstakten i klyngen, med spesielt fokus på radikale innovasjoner. Vi vil styrke samarbeidet med andre sektorer, benytte innovasjonsmetodikk, og bidra til finansiering av prosjekter fra det norske virkemiddelapparatet og EU-midler.

Bioteknologi – Et nav i en fremtidsrettet bioøkonomi.
Fokusområdet handler om å bruke potensialet i biologien til grønn omstilling og øke konkurransekraften til norske bedrifter i bioøkonomien. I NCE Heidner Biocluster samarbeider bedriftene om teknologi- og kompetansebygging innen bioteknologi. Klynga jobber også for å bedre økonomiske og politiske rammevilkår for forskning og innovasjon innen bioteknologi for medlemsbedriftene.

Det er etablert temagrupper innen bærekraftdigitaliseringbioteknologiVR/AR og kommersialisering. Temagruppene ledes av bedrifter i klyngen. 

Klyngen er unik i Norge og representerer hele verdikjeden for bærekraftig matproduksjon.  

Medlemmenes kjernekompetanse er innenfor følgende teknologiområder:  

  • Genetikk og bioteknologi (relatert til dyr- og planteavl) 
  • Bærekraftig fôr (ingredienser, for eksempel proteiner)  
  • Bioraffinering (utnyttelse av biologiske restressurser)  

Årsrapportene inneholder introduksjon til klyngen og våre hovedtall, leders beretning, samt årets viktigste aktiviteter og resultater.

Årsrapport og årsregnskap 2020.
Årsrapport 2021.
Årsrapport 2022.
Årsrapport 2023

Administrasjon

Brit Rønning Johansen
Brit Rønning Johansen
daglig leder

brit()klosser.no
+ 47 976 31 870

Linn Dybdahl
Linn Dybdahl
EU-rådgiver, prosjektleder

linn()klosser.no
+ 47 906 25 908

Linda-Theres Trondsen
Linda-Theres Trondsen
kommunikasjonsansvarlig

linda-theres()klosser.no
+47 959 61 105

Sigrid Bratlie
Sigrid Bratlie
prosjektleder genteknologi

sigrid()klosser.no
+47 986 84 657

Elise Sæle Dahle
Elise Sæle Dahle
prosjektutvikler land møter hav

elise()klosser.no
+47 982 51 376

Anja Løkken Stokke
Anja Løkken Stokke
prosjektleder digitalisering

anja()klosser.no
+ 47 476 23 020

Styringsgruppen

Kristin Malonæs
Kristin Malonæs

Geno SA
Styreleder

Maria Hörnell Willebrand
Maria Hörnell Willebrand

Høgskolen i Innlandet

Ane-Guro Danielsen
Ane-Guro Danielsen

Nortura

Jeanette Wetzel
Jeanette Wetzel

Norsvin

Silje Stenstad Nilsen
Silje Stenstad Nilsen

Biologisk

Rune Langerud
Rune Langerud

Norse Biotech

Gro Steine
Gro Steine

NMBU

Gustav Grøholt
Gustav Grøholt

Felleskjøpet Agri

Dennis Gauksrud
Dennis Gauksrud

Mimiro

Frank Larsen
Frank Larsen

Klosser Innovasjon AS
Observatør

Olve Sæhlie
Olve Sæhlie

Innovasjon Norge
Observatør

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS