Bærekrafthistorier: Bedre avlinger og reduserte klimagassutslipp med nitrogenteknologi

Selskapet N2 Applied har utviklet en teknologi som gir økt avlingsutbytte og som stopper metanutslipp, samtidig som gården blir selvforsynt med gjødsel.

Publisert 22. november 2022
Revidert 17. april 2023
Skrevet av Siv
Bærekrafthistorier: Bedre avlinger og reduserte klimagassutslipp med nitrogenteknologi
Fotokred_hvit N2 Applied

N2-Applieds teknologi kan være en viktig løsning i arbeidet for en mer bærekraftig matproduksjon globalt. 

I dag står vi overfor en global matkrise og prisene på mineralgjødsel har skutt i været. Det er derfor viktig at verdens bønder får mest mulig ut av de ressursene som allerede er på gården. 

Nitrogen som fordamper er næringsstoffer på avveie  

Ved bruk av elektrisitet trekkes nitrogen ut fra lufta og tilsettes i husdyrmøkka som finnes tilgjengelig på gården. I prosessen reduseres utslipp av metan og ammoniakk betraktelig. 

Den resulterende nitrogenberikede gjødselen, såkalt nitrogen enriched organic fertilizer (NEO), kan benyttes som vanlig gjødsel.

I følge N2 Applied betyr hver kilo nitrogen som fordamper fra husdyrgjødsla tap av både penger og viktige næringsstoffer.  

Reduserte tap av næringsstoffer reduserer også behovet for mineralgjødsel. 

Stor klimaeffekt i å kutte utslipp fra gjødsel 

Husdyrmøkk står for omtrent en fjerdedel av metanutslippene fra husdyrproduksjonen globalt. 

Med N2 Applieds teknologi vil både de lokale klimautslippene på gården og klimautslipp som følge av produksjon og transport av kunstgjødsel vil reduseres betydelig. 

Undersøkelser gjennomført av N2 Applied viser en reduksjon på opp til 30 prosent per liter produsert melk. 

I tillegg vil et mer effektivt gjødselprodukt kunne bidra til en mer effektiv matproduksjon og følgelig redusere behovet for å omgjøre natur til landbruksarealer. 

Godt dokumenterte effekter fra gårdsbruk verden over  

Det er gjennomført mange ulike forsøk på N2 Applieds teknologi over hele verden. 

I dag står det N2-maskiner på gårdsbruk flere steder i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia og Nederland. Det er også gjennomført flere tester for å dokumentere effekter på avlinger og utslipp i Finland og Sør-Afrika. 

Testene viser at avlingene øker, metanutslippene stoppes og tapet av ammoniakk stoppes også. 

I 2020-21 viste undersøkelsene at avlingene ble forbedret med 40 prosent sett opp mot vanlig husdyrgjødsel. N2-behandlet husdyrgjødsel gav like god avling som mineralgjødsel. 

Les mer om N2 Applied sin teknologi her


Klyngens bærekraftshistorier

Økt bærekraft er et viktig fokusområde for klyngen og innebærer arbeid for å redusere virksomhetenes fotavtrykk, men også forsknings- og innovasjonsarbeid for å utvikle løsninger på de store miljø- og samfunnsutfordringene. 

Et sentralt premiss for klyngens arbeid med bærekraft er at det må etterstrebes et helhetsperspektiv, og at globale utfordringer og løsninger forstås i en norsk kontekst. Historien fra N2 Applied er én av mange bærekraftshistorier fra våre medlemmer.


FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Mål 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
Mål 12: Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre 12.5) Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk
Mål 13: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem

Om N2 Applied

N2 Applied er et norsk teknologiselskap som har som mål å gjøre bonden selvforsynt med gjødsel. Teknologien er basert på den hundre år gamle teorien til Kristian Birkeland, som henter nitrogen fra lufta.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS