Strategi for sirkulær økonomi – lovende signaler for nye bioløsninger

I juni la regjeringen fram Nasjonal strategi for en grønn, sirkulær økonomi. Den nye strategien trekker fram bioøkonomien som en sektor med særlig sterkt potensial for sirkulær verdiskaping. Det er positivt at regjeringens ønsker og forslag til tiltak er i tråd med innspillene som NCE Heidner Biocluster kom med til strategiprosessen. 

Publisert 4. august 2021
Revidert 16. august 2021
Skrevet av Brit
Strategi for sirkulær økonomi – lovende signaler for nye bioløsninger
Fotokred_hvit Rakel J. Berg

Regjeringen ønsker at Norge skal bli et foregangsland i sirkulær økonomi, tråd med EUs ambisjoner for European Green Deal og herunder den europeiske handlingsplanen for sirkulær økonomi som ble lagt fram i fjor. Noe forsinket, ble strategien lagt fram den 16. juni. 

NCE Heidner Biocluster fremmet på vegne av medlemmene innspill til arbeidet med strategien. Flere av utfordringene som våre medlemsbedrifter har pekt på, ønsker regjeringen å ta tak i. 

– Selv om strategien har fått noe kritikk for å være lite konkret på tiltaksfronten, føler vi at vi har blitt hørt. Vi er også glade for at NCE Heidner Biocluster omtales, og at vårt samarbeid med næringsklyngene innen blå bioøkonomi løftes fram som et godt eksempel i strategien, sier klyngeleder Kristiane Haug Berg. 

De nasjonale næringsklyngene trekkes fram som viktige for å utvikle nye sirkulære løsninger. NCE Heidner Biocluster nevnes spesifikt som en klynge der sirkulær økonomi står sentralt, og blågrønt samarbeid trekkes fram som viktig, med referanse til NCE Heidner Biocluster og klyngene innen havbruks veletablerte samarbeid. 

Stort potensiale for sirkulær verdiskaping innen bioøkonomien 

Bioøkonomien trekkes fram som ett av tre sektorer hvor Norge har et særlig potensial for sirkularitet. Strategien inneholder derfor en systematisk gjennomgang av virkemidler og peker på konkrete tiltak som regjeringen ønsker å gjennomføre for å legge til rette for økt sirkulær verdiskaping basert på bioøkonomien. Herunder løftes flere momenter som klyngens medlemsbedrifter spilte inn, blant annet: 

Målrettet påvirkningsarbeid på vegne av medlemmene 

I tillegg til det skriftlige innspillet til Klima- og miljødepartementet, fremmet også NCE Heidner Biocluster medlemmenes innspill på Innspillsseminar om landbrukets bidrag til bioøkonomien og sirkulær økonomi i regi av Landbruks- og matdepartementet, Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd i mars 2020. 

Sammen med Norsk Landbrukssamvirke, Norges Bondelag, NIBIO, NIFU og The Life Science Cluster, arrangerte vi også det digitale seminaret «Landbrukets innspill til den nasjonale strategien for sirkulærøkonomi» i april 2020. [] 

– Fokus på økt sirkularitet i verdikjedene er en viktig del av NCE Heidner Bioclusters fokusområder på bla. bærekraft og innovasjon, forteller prosjektleder Brit Rønning Johansen. Vi har lenge hatt fokus på å snakke om verdisirkelen, heller enn verdikjede, og blant våre medlemmer, finner vi noen av landets ledende bedrifter når det gjelder valorisering av ulike typer biologisk restråstoff, forteller hun og trekker frem Biosirk, Norilia, Norinsect, Invertapro og Hias, som alle bidro med innspill til strategien. 

Strategien kan leses i sin helhet her.

Ønsker du mer informasjon om klyngens arbeid med bærekraft og sirkulærøkonomi?  

Kontakt prosjektleder for innovasjon og bærekraft Brit Rønning Johansen.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS