Bærekrafthistorier: Friske griser gir klimagevinst

Norsvin er avlsorganisasjonen for gris i Norge, og er en av Norges fremste bedrifter på bærekraft. Norsvin har satt seg et mål om at alle norske griser skal være fri for enkelte sykdommer innen 2030. Det vil bety bedre dyrevelferd og friskere griser, men også betydelige utslippsreduksjoner fra landbruket.

Publisert 23. juni 2022
Revidert 2. august 2022
Skrevet av Siv
Bærekrafthistorier: Friske griser gir klimagevinst

Norske griser er stort sett sunne og friske. Som et av få land i verden kan Norge vise til en nulltoleranse for sykdommer som er et stort problem i mange andre land. Men, som alle levende vesener kan også norske griser bli smittet av virus og bakterier og bli alvorlig syke.

Norsvin har satt seg et ambisiøst mål om at innen 2030 skal alle norske griser være fri for spesifikke sykdomsfremkallende mikrober. Det betyr at grisene skal unngå sykdommer som nysesjuke, svinedysenteri, grisehoste, lunge- og brystbetennelse og skabb.

Også grisen skal bidra til klimadugnaden

Det er mange fordeler ved å satse på sykdomsfrie besetninger. God dyrehelse er viktig for dyrevelferden, men en frisk gris er også en klimavennlig gris.

Grisen står i dag for en liten andel av de totale klimagassutslippene fra jordbruket. Bare 0,6 prosent av de nasjonale utslippene kommer fra svineproduksjon.

Norsk svinekjøtt med 3 kg CO2-ekv. per kilo ferdig foredlet vare har mindre CO2-utslipp per kilo kjøtt enn alle andre typer kjøtt, inkludert flere typer plantebaserte kjøtterstattere.

Likevel, i landbrukets klimaplan har alle forpliktet seg til bidra til å redusere utslipp, også svineprodusentene.

Friske griser kan redusere svinenæringa sine utslipp med 13 prosent 

Norsvin har regnet ut at friske griser vil gi et redusert utslipp av klimagasser beregnet til å være i størrelsesorden 13 prosent av svinenæringa sine klimagassutslipp.

Årsaken er at en frisk gris vokser fortere og utnytter fôret bedre.

Fôr er den største kilden til klimagasser hos svin. Ved å forbedre fôrutnyttelsen, vil også gjødselvolumet reduseres, som er den nest største kilden til klimagasser.

Dersom alle norske svinebesetninger blir fri for de aktuelle sykdommene vil det bidra til å frigjøre betydelige norske landarealer i størrelsen 65 tusen dekar til å produsere nye vegetabilske proteinkilder. Et slik landareal kan også brukes til å produsere 65 millioner brød.

Sykdomsfri gris er bare ett av mange tiltak

Siden 1990 har norske bønder kuttet 18 prosent av klimagassene i svineproduksjonen og næringen har et mål om å kutte ytterligere 11 prosent gjennom avl og bedre produksjon fram til 2030.

Sykdomsfri gris er bare ett viktig verktøy for å sikre en klimavennlig og internasjonalt konkurransedyktig norsk svineproduksjon i årene framover.

Andre tiltak innebærer bruk av mer norskprodusert fôr, økt proteineffektivitet, og reduksjon av klimagasser fra gjødsla.

Les mer om Norsvins arbeid med klima og bærekraft 


Klyngens bærekraftshistorier

Økt bærekraft er et viktig fokusområde for klyngen og innebærer arbeid for å redusere virksomhetenes fotavtrykk, men også forsknings- og innovasjonsarbeid for å utvikle løsninger på de store miljø- og samfunnsutfordringene.

Historien fra Norsvin er én av mange bærekraftshistorier fra våre medlemmer.


FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Mål 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
Mål 12: Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre 12.5) Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk
Mål 13: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem
Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

Om Norsvin

 Norsvin er et samvirkeforetak (SA) eid av norske svineprodusenter. Vi er et avlsselskap som driver avlsarbeid på svin i Norge. Vi distribuerer genetikken, i form av semin, til svineprodusenter både nasjonalt og internasjonalt. Norsvins genetikk er blant de beste i verden, og tilbys kunder globalt gjennom selskapet Topigs Norsvin; et av verdens største selskap innen svinegenetikk. Norsvin SA har hovedkontor på Hamar og om lag 70 ansatte.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS